Moleküler Katılar

Moleküler Katılar

Moleküler Katılar
Moleküler katılarda moleküller arasındaki çekim kuvvetleri; Moleküler katılarda moleküller arasındaki çekim kuvvetleri; dipol-dipol,
London etkileşimleri ve hidrojen bağları olabilir.
Örneğin iyot (Görsel 4.2.4), kuru buz (katı CO2) ve naftalin
(C10H8) gibi apolar kovalent bağlı katılarda London etkileşimleri, SO2
gibi polar katılarda, dipol-dipol etkileşimleri, H2O, NH3 ve HF bileşiklerinin
katı hâllerinde ise hidrojen bağları etkindir.
Bu etkileşimler kovalent ve iyonik çekim kuvvetlerinden daha zayıftır.
Bu nedenle moleküler katıların erime ve kaynama noktaları düşüktür.

Benzer Yazılar

Yorum Yaz