HAVADAN AZOT VE OKSİJEN ELDESİ

HAVADAN AZOT VE OKSİJEN ELDESİ

Görsel 4.1.6’da gül bir cam gibi kırılmaktadır. Bunun nedeni gülün donmasıdır. Gülü veya temas ettiği her şeyi donduran bir sıvı olabilir mi? Azot gazı, -1960 C’ta sıvılaştığı için sıvı azot en soğuk maddelerden biridir. Bu nedenle temas ettiği her şeyi dondurur. Bu özelliğinden dolayı tıpta organların dondurulmasında kullanılır. Çok geniş kullanım alanlarına sahip olan azot ve oksijenin elde edildiği en önemli kaynak havadır. Kuru hava hacimsel olarak yaklaşık % 78 azot, % 21 oksijen, % 1 diğer gazları (argon, karbon dioksit, su buharı vb) içerir. Havadan azot ve oksijenin elde…

Devamı

İyonik Katılar

İyonik Katılar

İyonik Katılar İyonik katıları oluşturan zıt yüklü iyonları bir arada tutan kuvvetler elektrostatik çekme kuvvetleridir. İyonik katılarda genellikle anyonlar katyonlardan daha büyüktür. Bu nedenle iyonik katılarda anyonların oluşturduğu boşluklara katyonlar yerleşmiştir. İyonik bileşikleri bir arada tutan güçlü etkileşimler olduğu için iyonik bileşikler serttir. İyonik katıların erime ve kaynama noktaları oldukça yüksektir. İyonik katılar elektriği iletmezler. Suda çözündüklerinde veya eritildiklerinde elektriği iletirler. İyonik katıların örgü yapıları ve birim hücreleri birbirinden farklı olabilir. NaCl (Görsel 4.2.3), CsCl, ZnS, MgO, CaF2 bileşikleri iyonik katılara örnektir.

Devamı

Endüstride Hâl Değişiminin Önemi

Endüstride Hâl Değişiminin Önemi

Son yıllarda gerek ekonomik gerekse çevresel faktörler nedeniyle kullanılan LPG’li araç sayısı artmıştır. LPG nedir, nasıl elde edilir, nerelerde kullanılır? LPG, sıvılaştırılmış petrol gazı (Likit Petrol Gazı) anlamına gelir. Bütan ve propan gazlarından oluşan bir karışımdır. Doğal gazın çeşitli işlemlerden geçirilmesiyle ya da ham petrolün rafinasyonu ile elde edilir. Normal koşullar altında gaz fazında bulunan LPG, basınç altında sıvılaştırılır. Sıvılaştırılabildiği için her yere kolaylıkla taşınabilir ve depolanması kolaydır. Yanıcı ve parlayıcı özelliğe sahip olan LPG, gaz fazında yakıt olarak kullanılır. Isıtma, ısınma ve pişirme gereksinimlerini karşıladığı gibi araç yakıtı olarak…

Devamı

Moleküler Katılar

Moleküler Katılar

Moleküler Katılar Moleküler katılarda moleküller arasındaki çekim kuvvetleri; Moleküler katılarda moleküller arasındaki çekim kuvvetleri; dipol-dipol, London etkileşimleri ve hidrojen bağları olabilir. Örneğin iyot (Görsel 4.2.4), kuru buz (katı CO2) ve naftalin (C10H8) gibi apolar kovalent bağlı katılarda London etkileşimleri, SO2 gibi polar katılarda, dipol-dipol etkileşimleri, H2O, NH3 ve HF bileşiklerinin katı hâllerinde ise hidrojen bağları etkindir. Bu etkileşimler kovalent ve iyonik çekim kuvvetlerinden daha zayıftır. Bu nedenle moleküler katıların erime ve kaynama noktaları düşüktür.

Devamı

HİDROJEN BAĞI

HİDROJEN BAĞI

Sıvı hâldeki suyun sıçrama, akma, damlama, birikme şeklindeki davranışı karmaşa gibi görünse de aslında bir düzenin işaretidir. Suya bu özellikleri veren hidrojen bağıdır. Bu bağ ayrıca proteinlerin dizilişini ve yapısını düzenleyerek yaşamın organize olmasını sağlar. Hava sıcaklığı hızla değişse de suyun sıcaklığı yavaş yavaş artar ya da azalır. Suyun sıcaklığı havadaki sıcaklık değişimi kadar hızlı değişseydi insan vücudunun yaklaşık % 70’i su olduğu için bu değişim en çok bizi etkilerdi. Hava ısındığında ateşimiz yükselir, hava soğuduğunda donardık. Suyun bu özelliği yanında, sıvı hâlinin katıya göre daha yoğun olması, iyi bir…

Devamı

LONDON KUVVETLERİ

LONDON KUVVETLERİ

LONDON KUVVETLERİ Donmuş karbon dioksite kuru buz denir. Kuru buzun kaynama noktası -78 o C olup oda koşullarında katı hâlden sıvı hâle geçmeden gaz hâle geçer (süblimleşir). Oda koşullarında gaz hâlinde olan CO2 kuru buz hâline nasıl getirilir? CO2 apolar bir moleküldür. Apolar moleküllerin sahip olduğu elektronlar herhangi bir anda molekülün bir bölgesinde anlık olarak yoğunlaşabilir. Elektronların bir bölgede yoğunlaşmasına komşu taneciklerin yükleri, elektriksel alan uygulanması veya taneciklerin çarpışması neden olabilir. Elektronların yoğunlaştığı bölge geçici olarak negatif, diğer bölge ise geçici olarak pozitif yükle yüklenir. Bu durumda molekülde geçici dipol…

Devamı